Detta är ett blogginlägg


Ersta Sköndal Studentkår ser att socialt arbete är en nödvändig del av ett välfungerande samhälle och vill därför engagera sig i samhällsdebatten för att lyfta frågor gällande socialt arbete. Som ett led i detta kommer vi i november anordna ett seminarium/panelsamtal med Charlotta von Zweigbergk, författare till boken Fattigfällan och Pia Redlund socionom och ordförande för SER-Social och Ekonomisk Rättighetsrådgivning.
.
 
Seminarium om ekonomiskt bistånd
När: torsdag 23/11 kl 13.15-15.15
Var: Botvids Övre Campus Sköndal
 
Frågeställning
Hur ser det sociala arbetet ut inom ekonomiskt bistånd och hur kan det bli bättre både ur ett individuellt perspektiv samt ur ett samhälleligt perspektiv?
Bakgrund
Fattigdom eller ekonomisk utsatthet kan förstås på flera sätt men oavsett definition är fattigdom för många individer en realitet. I Sverige så har kommunen och socialtjänsten/socialnämnden yttersta ansvaret för kommuninvånare och den enskilde har följande rättighet enligt socialtjänstlagen:
 
4 kap. 1 § SoL Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. (…) Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Lag (2016:654).
 
Socialtjänsten har dessutom följande skyldighet lagstadgad:
 
 1 kap 1 § SoL Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva deltagande i samhällslivet.
   Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
   Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.
 
Men hur ser det ut i praktiken? Fungerar regelverk och praxis så att den enskilde på ett adekvat och målriktigt vis får ta del av denna rättighet? Efterlevs dessa mål om trygghet, jämlikhet, självbestämmande och integritet i realiteten och hur fungerar socialt myndighetsutövande inom socialtjänsten? Framförallt vill vi under seminariet blicka framåt. Hur kan det sociala arbetet (inom en snar framtid) bättre möta behoven hos de som söker stöd och hjälp?
 
Upplägg
Charlotta von Zweigbergk och Pia Redlund presenterar sina tankar kring ca 30 min var.
 
Paus Ca 10 min
 
Ca 45 min att sedan samtala frågor etc
 
Mingel
 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln

-