Studentrepresentation

För att kunna värna om studenternas rättigheter och ta vara på studenternas intressen finns studentkåren representerad inom skolans olika nämnder, styrelser och råd. Du som medlem är välkommen att som kårrepresentant representera oss studenter. 

Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsen (IS) finns på varje institution på skolan, i varje institutionsstyrelse har studentkåren två representanter med rösträtt. På sammanträdena arbetar institutionerna med kvalitetssäkring av utbildningarna, reviderar kurslitteratur och kursplaner. 

IS - ISV

Louise Edlund 
T3, socionomstudent
Styrelseordförande


Markus Lönneborg
T3, socionomstudent
Vice ordförande
 

IS - IVV
 

Eriq Petersson
T5, Sjuksköterskestudent

IS - IDKT

Studentråd

Studentrådet är ett mer informellt forum där två representanter från studentkåren träffar institutionsledningen för att diskutera utbildningen, vad som händer på högskolan och inom kåren. 

Institutionen för socialvetenskap

Louise Edlund
T3, socionomstudent
Styrelseordförande

Markus Lönneborg
T3, socionomstudent
Vice ordförande


 

Institutionen för vårdvetenskap

Eriq Petersson
T5, Sjuksköterskestudent

IDKT

Likabehandlingsrådet

Likabehandlingsrådet består av en ordförande, två prefekter, två fackliga representanter och studentrepresentanter, även sekreterare. Likabehandlingsrådet arbetar med att leda likabehandlingsarbetet på högskolan och reviderar varje år högskolans likabehandlingsplan. 

Studentrepresentanter

Åsa Johannesson
T3, Socionomsstudent

Beatrice Smedman
T3, Socionomstudent

 

Disciplinnämnden

Disciplinnämnden handlägger och fattar beslut i ärenden som kan innebära att disciplinära åtgärder vidtas mot studenter som:

  • med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars skall bedömas
  • stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildning vid högskolan
  • stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan
Om en student utsätter en annan student eller en medarbetare vid högskolan för trakasserier ska disciplinära åtgärder vidtas mot denne student. 

Studentrepresentanter

Eriq Petersson
T5, Sjuksköterskestudent

Marcus Johansson
T7, Socionomstudent